İletişim

     Çıkan ve çıkarılan ortaklar

     Ortaklıktan çıkma

     (1) Dört yılını doldurmuş ortaklar, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçları ile diğer borçlarının tamamını ödemiş olmaları halinde  hesap dönemi sonundan en az altı ay önce yönetim kuruluna yazı ile başvurarak hesap dönemi sonu itibariyle ortaklıktan çıkabilir. Yönetim kurulu bu hükme uygun olarak yapılacak isteğe rağmen, yazılı başvurunun kooperatif kayıtlarına girişinden itibaren bir ay içinde kabulden kaçınırsa, ortak, çıkma dileğini noter aracılığı ile kooperatif yönetim kuruluna bildirir. Bildiri tarihinden itibaren çıkma gerçekleşir. 

      Ortaklıktan çıkarma

     (1) Durumu aşağıda gösterilen hallere uyanlar, yönetim kurulu kararı ile ortaklıktan çıkarılır:

a) Sermaye taahhütleri ve ek ödeme yükümlülüklerini yönetim kurulunca noter aracılığı ile yapılacak ilk ihtarı takiben 10 (on) gün ve ikinci ihtarı takiben de bir ay içinde ödemeyenler,

b) Kooperatife girişte ortaklık şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar veya ortaklık şartlarından birini kaybedenler; ya da kendisi veya başkası adına Kooperatifin faaliyet konusu ürünlerde fiilen ürün alımı, ticaret veya komisyonculuk yaptıkları resmi kurumlarca tespit edilenler,

c) Kooperatifin para, mal ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı mahkum olanlar,

ç) Ürün teslimatı sırasında hile ve suiistimal yaptıkları tutanakla tespit edilenler,

d) Üst üste beş iş yılında;  rekolte beyannamesi vererek veya vermeyerek ürün teslim edemeyeceğini beyan edenler veya teslimini taahhüt ettikleri ürünün en az % 50`sini ya da kooperatif yönetim kurulunca, kooperatif Birliğe bağlı ise Birlik yönetim kurulunca söz konusu hesap dönemleri için belirlenmiş ürün teslim esasları doğrultusunda yeterli ürünü geçerli hiçbir  gerekçe göstermeden kooperatife teslim etmeyenler,

e) Kooperatifin işleri ve faaliyetleriyle ilgili olarak kooperatifin ve yöneticilerinin itibarını zedelemek amacıyla iftirada bulundukları ya da kooperatifin zararına olacak şekilde ticari sırlarını açıkladıkları mahkeme kararıyla sabit olanlar,

f) Erteleme sebepleri olmadan kooperatife olan müteselsil kefillikten doğanlar dahil tüm borçlarını ve bu borçlardan doğan gecikme zammı, cezai şart gibi her türlü feri  borçlarının tamamını vadesini takip eden üç yıl içinde ödemeyenler.          

     (2) Çıkarılma kararı gerekçeli olarak yönetim kurulu karar defteri ile ortaklar defterine kaydedilir. Kararın onaylı örneği, çıkarılan ortağa tebliğ edilmek üzere 10 (on) gün içinde notere tevdi edilir. Ortak, çıkarma kararının tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilir veya genel kurula itiraz edebilir. Bu itiraz, ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna noter aracılığı ile tebliğ ettirilecek bir yazı ile yapılır. Genel kurula itiraz edildiği takdirde, yönetim kurulunun çıkarma kararı aleyhine iptal davası açılamaz. İtiraz üzerine genel kurulca verilecek karara karşı iptal davası hakkı saklıdır. 

     (3) Üç aylık süre içinde genel kurula veya mahkemeye başvurmak suretiyle itiraz edilmeyen çıkarma kararı kesinleşir. 

     (4) Ortaklar, bu maddede gösterilmeyen sebeplerle ortaklıktan çıkarılamaz. 

     (5) Haklarındaki çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların hak ve yükümlülükleri çıkarma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.