İletişim

     Sermaye

     (1) Kooperatifin sermayesi, ortakların ödemeyi taahhüt ettikleri ortaklık paylarının  toplam tutarından ibaret olup değişkendir.

     (2) Ayni sermaye konulamaz.

     (3) Kooperatifin kuruluşunda taahhüt olunan sermayenin en az tutarı ......................... (...................................) Türk Lirası`dır.

     (4)  Ortaklar, ortaklığa girişte teslimini taahhüt ettikleri ürünün değerinin % 30`u kadar ortaklık payı taahhüdünde bulunur. Girişten sonra, teslim edilen ürün miktarının ortaklığa girişte taahhüt edilen ürün miktarını aşması halinde, aşan kısmın ilgili yıldaki değerinin % 30`u  kadar sermaye taahhüdü artırılır.  İlk ortaklık yılına ait ortaklık pay taahhüdüne esas olacak ürün değerinin bulunmasında, cins ve kalite itibarıyla son ürün dönemindeki en yüksek alım fiyatı dikkate alınır. Bir ortağın sermaye taahhüdünün toplamı en çok 30 bin TL.`dir. Bu tutar, genel kurul kararıyla artırılabilir. 

     (5) Ortağın kooperatife  ilk girişte taahhüt etmesi gereken asgari ürün miktarı ????????. Kg`dır.  Bu miktar belirlenirken, üreticilerin ekonomik yapısı, bölgedeki  son beş yılın üretici başına düşen  ortalama üretim miktarı ve bir tarım işletmesi açısından ekonomik ve anlamlı sürdürülebilir asgari üretim miktarı gibi kriterler dikkate alınır. Kooperatif Birliğe bağlı ise Birlik, ortaklık pay taahhüdüne esas asgari ürün miktarını bu kriterleri dikkate alarak belirleyebilir. Ancak, asgari ürün miktarı, yukarıdaki kriterlere, hakkaniyete ve iyi niyet esaslarına aykırı olarak yeni ortak girişini engelleyecek şekilde yüksek tutulamaz.

     (6) Ortakların taahhüt ettikleri sermaye paylarının tamamıyla ödenmiş olması kaydıyla, Kooperatifin ortaya çıkan sermaye ihtiyacını karşılamak amacıyla, genel kurula katılma hakkı bulunanların 3/4`ünün olumlu kararıyla, ortaklara ilave sermaye taahhüt yükümlülüğü getirilebilir. Ortaklardan istenecek ilave sermaye taahhüt tutarlarının toplamı, bu kararın alındığı tarihteki Kooperatifin mevcut toplam sermaye tutarı kadar olabilir. Sermayeye oranla önemli sayılmayan tutarların ödenmemiş olması, ilave sermaye taahhüdü talep edilmesini engellemez. Ortakların ana sermaye taahhütlerine esas olan ürün miktarlarıyla orantılı olmak şartıyla, ilave sermaye taahhüdünün tutarı, ödenme usul ve esasları genel kurulca belirlenir.

     (7) Ortak, ürün miktar ve değerinde azalma olduğu gerekçesiyle ortaklık payı taahhüdünü azaltamaz.

     (8) Ortaklık payı taahhüt tutarının tespitinde, 100 (yüz) Türk Lirası`nın altındaki tutarlar dikkate alınmaz.

     (9) Ortaklık payları, ortaklık paylarını ödeme şekli ve süresi düzenlenen ortaklık senedinde gösterilir.