İletişim

     Ortaklık şartları :

     (1) Bir üreticinin,  kooperatife ortak olabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Medeni hakları kullanma yeterliliğine sahip olmak,

b) Kooperatifin çalışma konusu ürünler üzerinde kendisi veya başkası nam veya hesabına ticaret veya komisyon işi yapmamak, bu ürünler üzerinde çalışan bir şirketin yöneticisi veya yetkilisi olmamak, bu şirket namına ürün alımı yapmamak, faizle para veya mal olarak kredi vermemek,

c) Kooperatifin çalışma bölgesinde kooperatifin iştigal konusuna giren ürünlerden birinin üreticisi olmak,

ç) Birliğin çalışma bölgesinde aynı amaçla kurulu başka bir tarım satış kooperatifine ortak olmamak,

d) Bir ortağın üretimdeki kazançları müşterek olan aile fertlerinden olmamak (ancak, müşterek ve iştirak halindeki mülkiyet ayrı ayrı ortak olmaya mani değildir).

     (2) Ortaklık için başvuranların; (b) bendinde öngörülen niteliklere sahip olduğunu vergi dairesinden, Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden, ticaret sicil müdürlüklerinden, ticaret odası, sanayi odası, ticaret ve sanayi odası, esnaf odası gibi kurum ve kuruluşlardan sağlayacağı belge veya belgeler; (c) bendinde öngörülen niteliklere sahip olduğunu da mahalli ziraat odası veya İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden ya da diğer yetkili kurum ve kuruluşlardan yahut bu alanda oluşturulacak veri ve kayıt sistemlerinden alınacak üretici olduğunu ve tahmini üretim miktarını gösterir belge, tapu kaydı veya noter ya da köy ihtiyar heyeti onaylı kira sözleşmesi veya defterdarlık ya da mal müdürlüklerinden arazinin kendisine tahsis edildiğine ilişkin alınacak belge veya kadastro görmemiş arazi üzerinde üretim yapan üreticilerin ortaklık müracaatlarında ise kullanımlarında bulunan üretim alanlarının köy ilmühaberi ve vergi kaydı ile en az 10 yıldan beri aralıksız ve ihtilafsız arazinin kullanıldığına dair belge ve benzeri belgeler ile kanıtlaması gerekir. 

     (3) Yönetim kurulu,  ortaklığa kabul sırasında, sunulacak yukarıdaki belgeler üzerinden ve ihtiyaç duyması halinde ilave bilgi ve belgelerle müracaat sahibinin ortaklık şartlarını taşıyıp taşımadığını araştırmak zorundadır.

     (4) Ortak, girişte ve ortaklığının devamı süresince ortaklık şartlarını taşımak zorundadır.

     (5) Kooperatifçe, ortaklık şartlarının mevcudiyeti, sonu sıfır ile biten yıllarda denetlenir.